Daasebre Gyamenah – Ohia Nam Enyoo (Lyrics)

Daasebre Gyamenah – Ohia Nam Enyoo (Lyrics) Video Mp3 Download. We present to you the official lyrics to this old timers Mp3 song by legendary Ghanaian highlife singer – Late Daasebre Gyamenah song called – Ohia Nam Enyono.

Check out the full song lyrics below and share it;

Ohia Nam Enyoo (Lyrics) by Daasebre Gyamenah

Efie abatoc as3e m’agorc bi
Odifoc no nyene gyene neho
Daasebre apoli ama ne kyawkyaw atu anti
adofoc se y3retu no ade3 so
ade3 a sika y3 ohia nny33 bi da oo
Anka nny3 broni tenabea ne kintampo oo

Nso ohia hia wo a, ade3 a womp3 na wo nya
afei nso nea wokyiri koraa na wob3die
adehye3 mma ohia nam enyono ooo…
kc ka hw3

Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

Adehye3 mma ohia nam enyonoo oo
kc ka hw3

Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

Sika aforo boc ama ohianii ho akyere no
ade3 yi mu saa na 3b3ba
de3 3dom kyiri no de a’akyi ahw3 3boc
3no nti saa na 3b3ba

See This Lyrics????????:   Shatta Wale - Cash Out (Lyrics)

De3 ode sika bae3 de3 onhunu ohia da
S3 otease a om3hw3 ne nkyiri mma s3
Ne nkyiri mma 3r3su won tenabea mu mpo
Sika nti na adofo ay3 atanfo
Adehye3 bi rebre won mogya ani
3firis3 opatafoc anfa ka a onya ade3
Adehye3 ay3 amanfrafoc

Nanso atesem bi ama m’ahunu s3
okofoc no ne odiadefoc oo
Kokosakyi 3ny3 nea nka daa mep3 ne s3
y’3b3ka m’anim s3 me nsi me dan
na mmom m3kp m3ko na yenko no kwa oo
Anokwa ohia akyiri ba ne adambo
Nti dwaben dehye3 kankam Boadu se,
Ohia y3 din bone nso y3b3to akoso

Woanko bi na y3kaa wongye nni
Kae s3 dodoc noaa nim o 3fa as3m a yeresusu ho yi
Wob3duru baabiaa na y3reka sikasem
Daasebre m’asetena mu nny3
Anopa yi ara na kanea ka bae3
Nsuo nso ka na 3di so no
Madwuma ase3, Mabaa fie aky3
3bi rekoro na 3bi mma oo
Ama adwendwen ay3 me s3 atetekwaa

Mmaa tu tene na y’afr3 me
3tuom y3sum Nana
Nti me na m’asem nie
Agya gye mpaebc oo
Alier bcbc de3 na med3 ka
sukuu dan mu paa m’atena abr3
nanso awie3 baay3 no mete fie

3firis3 odikanfoc ho y3 na oo
me nwomanim ko akyiri nso mennya adwuma
3firis3 ntasuo nkoaa enante oo
Sika ato nokware ama ohianii ho akyere no
Agya agye wonkoaa oo

See This Lyrics????????:   Regard, Years & Years - Hallucination (Lyrics)

Adehye3 mma ohia nam enyonoo
Ko ka Hw3

Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

Adehye3 mma e’ Ohia nam enyonoo
ko ka hw3

Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

B3 ni ny3 feec ni 3to n3
be ni ny3 feec ni abuu mi n3
Itee ol3, etaac mi, enaa mi (x2)

Mi nu sane ko ak3
jein shie bil33 etamo daa
eto mi n3 etc mi n3 abuu mi
mi ne sane ko ak3
jein shie bil33 etamc daa
eto mi n3, eto mi n3 abuu mi

3soro montie asaase y3 aso o’
owufoc tease anka ob3hunu n’ade3 so hw3 oo
nso owuo nkondua a oyenyan amansan
Katakyie onsuro okatakyie
hwan koraa na ob3tumi adwane wuo
s3 y3r3hyia woa y3nhwehw3 ntaban
Ahemaa ne ahenkwaa nyinaa wura
dodoc a 3dom nyinaa hy3 w’ase oo
y’3kae wo a na Nnipa ns3 hwee

3tuomu y3sum Nana damirifa due oo
menim s3 3ny3 ka nko ne hia
Nanso adasa nni ntease3 oo
Ahokyer3 baa na adofo nt3m akyeky3
3firis3 aboa hia y3 din bone
3nti daadaa mede3 mpae3 a mebo a ne s3,
Agya mma no nhia me na akoma yi anni awer3hoc

See This Lyrics????????:   Daasebre Gyamenah - Gye Me (Lyrics)

3firis3 ohia nam enyono oo
Aao.. oky3so nyankopon
woky3 duru bi nom so a 3y3 a kae me
Efie abatoc as3e m’agoro n3
Odifoc no nyene gyene neho 3′
Daasebre apoli ama ne kyawkyaw atu nti
Adofoc se y3retu no ade3 so
Adeaa sika y3 ohia nnyaa bi da oo
nka nny3 broni tenabea ne kintampo oo
Nso ohia hia woa nea womp3 na wo nya
Afei nso nea wokyiri nkoaa na wob3die

Adehye3 mma ohia nam enyono oo
Ko ka Hw3
Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

Adehye3 mma ohia nam enyonoo
Ko ka hw3

Ade3 a sika y3 ohia nny33 bi sa nti no
Eboo ena ee
Sika kasa a, na nokware asa oo
any3mi k3 jien hw3mc ee
Y’3de nakwakedie b3su afr3 awurade
Gyedie nti 3b3y3 yie

Writer: Daasebre Gyamenah
Album: Ohia Nam enyoo
Lyricist: Kala (Ndwomlyrics.com)

(Visited 130 times, 5 visits today)

Leave a Comment